જો કોઈએ કદી ભૂલ નથી કરી તો તે કદી નવું શીખ્યો જ નથી

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

જો કોઈએ કદી ભૂલ નથી કરી તો તે કદી નવું શીખ્યો જ નથી
#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

જો કોઈએ કદી ભૂલ નથી કરી તો તે કદી નવું શીખ્યો જ નથી #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0