ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિઁષ્ણુ : ગુરુ દેવો મહેશ્વર:| ગુરુ સાક્ષાત્પરં બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવૈ નમ: || गुरु पूणिँमा कि हादिँक शुभकामनाएँ !!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Director at VIAAN BUILDCON

Vipul Charoliya, Director at VIAAN BUILDCON

ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિઁષ્ણુ : ગુરુ દેવો મહેશ્વર:| ગુરુ સાક્ષાત્પરં બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવૈ નમ: || गुरु पूणिँमा कि हादिँक शुभकामनाएँ !!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિઁષ્ણુ : ગુરુ દેવો મહેશ્વર:| ગુરુ સાક્ષાત્પરં બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવૈ નમ: || गुरु पूणिँमा कि हादिँक शुभकामनाएँ !!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Let's Connect

sm2p0