દુઃખની ઘડીમાં પણ મ્હોં પર સ્મિત રાખશો તો યાદ રાખજો ભવિષ્યમાં તમને કોઈ દુઃખી નહીં કરે.

Director at VIAAN BUILDCON

Vipul Charoliya, Director at VIAAN BUILDCON

દુઃખની ઘડીમાં પણ મ્હોં પર સ્મિત રાખશો તો યાદ રાખજો ભવિષ્યમાં તમને કોઈ દુઃખી નહીં કરે.

દુઃખની ઘડીમાં પણ મ્હોં પર સ્મિત રાખશો તો યાદ રાખજો ભવિષ્યમાં તમને કોઈ દુઃખી નહીં કરે.

Let's Connect

sm2p0