સમગ ર ર ષ ટ રન સત ય અન અહ સ ન મ ર ગ દ ર અમ લ ય આઝ દ અપ વન ર પ જ ય બ પ ન જય ત ન મ ત ત વ દન તથ સહ ન સ વચ છત દ વસન શ ભક મન

#GandhiJayanthi #GandhiJayanthi2019 #MahatmaGandhi #Gandhi150 #MohandasKaramchandGandhi #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad
સમગ્ર રાષ્ટ્રને સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે દોરી અમૂલ્ય આઝાદી અપાવનારા પૂજ્ય બાપુને જયંતી નિમિત્તે વંદન તથા સહુને સ્વચ્છતા દિવસની શુભકામના.

#GandhiJayanthi #GandhiJayanthi2019  #MahatmaGandhi #Gandhi150 #MohandasKaramchandGandhi  #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

સમગ્ર રાષ્ટ્રને સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે દોરી અમૂલ્ય આઝાદી અપાવનારા પૂજ્ય બાપુને જયંતી નિમિત્તે વંદન તથા સહુને સ્વચ્છતા દિવસની શુભકામના.

#GandhiJayanthi #GandhiJayanthi2019 #MahatmaGandhi #Gandhi150 #MohandasKaramchandGandhi #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

સમગ્ર રાષ્ટ્રને સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે દોરી અમૂલ્ય આઝાદી અપાવનારા પૂજ્ય બાપુને જયંતી નિમિત્તે વંદન તથા સહુને સ્વચ્છતા દિવસની શુભકામના. #GandhiJayanthi #GandhiJayanthi2019 #MahatmaGandhi #Gandhi150 #MohandasKaramchandGandhi #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0