તેઓ દેશની સેવા કરવામાં ખુશ થાય છે , તે સ્વજન છે, તે સરહદ છે . ગૌરવ સાથે દેશની સેવા આપતા તમામ નૌકાદળના કર્મચારીઓ ને નૌસેના દિવસ ની શુભેચ્છા !

IndianNavyDay, IndianNavy, IndianNavyDay2020, NavyDay, Heroes, MarineWarriors, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  IndianNavyDay, IndianNavy, IndianNavyDay2020, NavyDay, Heroes, MarineWarriors, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

તેઓ દેશની સેવા કરવામાં ખુશ થાય છે , તે સ્વજન છે, તે સરહદ છે . ગૌરવ સાથે દેશની સેવા આપતા તમામ નૌકાદળના કર્મચારીઓ ને નૌસેના દિવસ ની શુભેચ્છા !

#IndianNavyDay #IndianNavy #IndianNavyDay2020 #NavyDay #Heroes #MarineWarriors #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

તેઓ દેશની સેવા કરવામાં ખુશ થાય છે , તે સ્વજન છે, તે સરહદ છે . ગૌરવ સાથે દેશની સેવા આપતા તમામ નૌકાદળના કર્મચારીઓ ને નૌસેના દિવસ ની શુભેચ્છા ! #IndianNavyDay #IndianNavy #IndianNavyDay2020 #NavyDay #Heroes #MarineWarriors #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0