સેના છે તો સુરક્ષિત છીએ. દેશની દરિયાઈ સીમાને પોતાનો જીવ હથેળી પર રાખી રક્ષણ પૂરું પાડતા તમામ જવાનોને ભારતીય નૌસેના દિવસ પર સો સો સલામ તથા રક્ષણ દરમ્યાન વીરગતિ પામેલા જવાનોને ભાવપૂર્વક વંદન.

IndianNavyDay, NavyDay, NavyDay2019, IndianNavyDay2019, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

Vipul Charoliya,  IndianNavyDay, NavyDay, NavyDay2019, IndianNavyDay2019, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

સેના છે તો સુરક્ષિત છીએ. દેશની દરિયાઈ સીમાને પોતાનો જીવ હથેળી પર રાખી રક્ષણ પૂરું પાડતા તમામ જવાનોને ભારતીય નૌસેના દિવસ પર સો સો સલામ તથા રક્ષણ દરમ્યાન વીરગતિ પામેલા જવાનોને ભાવપૂર્વક વંદન.

#IndianNavyDay #NavyDay #NavyDay2019 #IndianNavyDay2019 #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

સેના છે તો સુરક્ષિત છીએ. દેશની દરિયાઈ સીમાને પોતાનો જીવ હથેળી પર રાખી રક્ષણ પૂરું પાડતા તમામ જવાનોને ભારતીય નૌસેના દિવસ પર સો સો સલામ તથા રક્ષણ દરમ્યાન વીરગતિ પામેલા જવાનોને ભાવપૂર્વક વંદન. #IndianNavyDay #NavyDay #NavyDay2019 #IndianNavyDay2019 #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

Let's Connect

sm2p0