સારા વ્યવહારનું કોઈ આર્થિક મૂલ્ય ભલે ન હોય, પરંતુ સારો વ્યવહાર કરોડોનાં હૃદયને ખરીદવાની ક્ષમતા જરૂર રાખે છે.

InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

સારા વ્યવહારનું કોઈ આર્થિક મૂલ્ય ભલે ન હોય, પરંતુ સારો વ્યવહાર કરોડોનાં હૃદયને ખરીદવાની ક્ષમતા જરૂર રાખે છે.

#InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

સારા વ્યવહારનું કોઈ આર્થિક મૂલ્ય ભલે ન હોય, પરંતુ સારો વ્યવહાર કરોડોનાં હૃદયને ખરીદવાની ક્ષમતા જરૂર રાખે છે. #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0