બંધારણના મૂળભૂત અધિકારો • સમાનતાનો અધિકાર • સ્વતંત્રતાનો અધિકાર • શોષણ વિરુદ્ધ અધિકાર • ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર • સાંસ્કૃતિક અને શિક્ષણવિષયક અધિકાર • બંધારણીય ઈલાજનો અધિકાર

InternationalHumanRightsDay, HumanRightsDay, HumanRightsDay2020, HumanRights, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  InternationalHumanRightsDay, HumanRightsDay, HumanRightsDay2020, HumanRights, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

બંધારણના મૂળભૂત અધિકારો

• સમાનતાનો અધિકાર
• સ્વતંત્રતાનો અધિકાર
• શોષણ વિરુદ્ધ અધિકાર
• ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર
• સાંસ્કૃતિક અને શિક્ષણવિષયક અધિકાર
• બંધારણીય ઈલાજનો અધિકાર

#InternationalHumanRightsDay #HumanRightsDay #HumanRightsDay2020 #HumanRights #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

બંધારણના મૂળભૂત અધિકારો • સમાનતાનો અધિકાર • સ્વતંત્રતાનો અધિકાર • શોષણ વિરુદ્ધ અધિકાર • ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર • સાંસ્કૃતિક અને શિક્ષણવિષયક અધિકાર • બંધારણીય ઈલાજનો અધિકાર #InternationalHumanRightsDay #HumanRightsDay #HumanRightsDay2020 #HumanRights #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0