ન કેવળ પ્રકૃતિના રક્ષણ હેતુ પરંતુ વાઘ એ 'ઇતિહાસ' ન બની જાય તેના માટે પણ તેનું રક્ષણ અનિવાર્ય છે. રાષ્ટ્રીય પ્રાણી પ્રત્યે સંવેદન બતાવો અને તેમની રક્ષા માટે યથાઉચિત પ્રયત્ન કરો.

InternationalTigerDay, WorldTigerDay, TigerDay, SaveTheTiger, Tigers, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  InternationalTigerDay, WorldTigerDay, TigerDay, SaveTheTiger, Tigers, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

ન કેવળ પ્રકૃતિના રક્ષણ હેતુ પરંતુ વાઘ એ 'ઇતિહાસ' ન બની જાય તેના માટે પણ તેનું રક્ષણ અનિવાર્ય છે. રાષ્ટ્રીય પ્રાણી પ્રત્યે સંવેદન બતાવો અને તેમની રક્ષા માટે યથાઉચિત પ્રયત્ન કરો.

#InternationalTigerDay #WorldTigerDay #TigerDay #SaveTheTiger #Tigers #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

ન કેવળ પ્રકૃતિના રક્ષણ હેતુ પરંતુ વાઘ એ 'ઇતિહાસ' ન બની જાય તેના માટે પણ તેનું રક્ષણ અનિવાર્ય છે. રાષ્ટ્રીય પ્રાણી પ્રત્યે સંવેદન બતાવો અને તેમની રક્ષા માટે યથાઉચિત પ્રયત્ન કરો. #InternationalTigerDay #WorldTigerDay #TigerDay #SaveTheTiger #Tigers #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0