દેશના હિત માટે અંતિમ ક્ષણ સુધી લડીને પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપનાર તમામ જવાનોને શત્-શત્ વંદન.

KargilVijayDiwas, JaiHind, Salute, 20YearsOfKargilVijay, IndianArmy, OperationVijay, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  KargilVijayDiwas, JaiHind, Salute, 20YearsOfKargilVijay, IndianArmy, OperationVijay, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

દેશના હિત માટે અંતિમ ક્ષણ સુધી લડીને પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપનાર તમામ જવાનોને શત્-શત્ વંદન.

#KargilVijayDiwas #JaiHind #Salute #20YearsOfKargilVijay #IndianArmy #OperationVijay #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

દેશના હિત માટે અંતિમ ક્ષણ સુધી લડીને પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપનાર તમામ જવાનોને શત્-શત્ વંદન. #KargilVijayDiwas #JaiHind #Salute #20YearsOfKargilVijay #IndianArmy #OperationVijay #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0