મહેનત કરી એ અન્ન ઉગાડે, પેટ એ સહુનું ભરે છે, જગતના એ તાત મિત્રો, ખુબ શ્રમ રોજ કરે છે

KisanDivas, Agriculture, Kisan, Farmers, NationalFarmersDay, FarmersDay, BackboneOfOurNation, Economy, KisanDivas2019, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

Vipul Charoliya,  KisanDivas, Agriculture, Kisan, Farmers, NationalFarmersDay, FarmersDay, BackboneOfOurNation, Economy, KisanDivas2019, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

મહેનત કરી એ અન્ન ઉગાડે, પેટ એ સહુનું ભરે છે,
જગતના એ તાત મિત્રો, ખુબ શ્રમ રોજ કરે છે

#KisanDivas #Agriculture #Kisan #Farmers #NationalFarmersDay #FarmersDay #BackboneOfOurNation #Economy #KisanDivas2019 #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

મહેનત કરી એ અન્ન ઉગાડે, પેટ એ સહુનું ભરે છે, જગતના એ તાત મિત્રો, ખુબ શ્રમ રોજ કરે છે #KisanDivas #Agriculture #Kisan #Farmers #NationalFarmersDay #FarmersDay #BackboneOfOurNation #Economy #KisanDivas2019 #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

Let's Connect

sm2p0