ગોકુળમાં જે કરે નિવાસ ગોપીઓ સાથે રચે એ રાસ ગોવાળોના મિત્ર જે ખાસ શ્રી કૃષ્ણ છે રાધાનો શ્વાસ

LordKrishna, Janmashtami, HappyJanmashtami, Janmashtami2019, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  LordKrishna, Janmashtami, HappyJanmashtami, Janmashtami2019, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

ગોકુળમાં જે કરે નિવાસ
ગોપીઓ સાથે રચે એ રાસ
ગોવાળોના મિત્ર જે ખાસ
શ્રી કૃષ્ણ છે રાધાનો શ્વાસ

#LordKrishna #Janmashtami #HappyJanmashtami #Janmashtami2019 #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

ગોકુળમાં જે કરે નિવાસ ગોપીઓ સાથે રચે એ રાસ ગોવાળોના મિત્ર જે ખાસ શ્રી કૃષ્ણ છે રાધાનો શ્વાસ #LordKrishna #Janmashtami #HappyJanmashtami #Janmashtami2019 #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0