પદ્મભૂષણ જેવું ઉચ્ચ સન્માન મેળવનારા અને હોકીના જાદુગર બની ભારતને વિશ્વફલક પર પ્રસિદ્ધિ અપાવનારા મહાન ખેલાડી મેજર ધ્યાનચંદની જન્મતિથિ પર તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ.

#MajorDhyanChand #DhyanChand #NationalSportsDay #SportsDay #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad
પદ્મભૂષણ જેવું ઉચ્ચ સન્માન મેળવનારા અને હોકીના જાદુગર બની ભારતને વિશ્વફલક પર પ્રસિદ્ધિ અપાવનારા મહાન ખેલાડી મેજર ધ્યાનચંદની જન્મતિથિ પર તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ.

#MajorDhyanChand #DhyanChand #NationalSportsDay #SportsDay #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

પદ્મભૂષણ જેવું ઉચ્ચ સન્માન મેળવનારા અને હોકીના જાદુગર બની ભારતને વિશ્વફલક પર પ્રસિદ્ધિ અપાવનારા મહાન ખેલાડી મેજર ધ્યાનચંદની જન્મતિથિ પર તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ.

#MajorDhyanChand #DhyanChand #NationalSportsDay #SportsDay #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

પદ્મભૂષણ જેવું ઉચ્ચ સન્માન મેળવનારા અને હોકીના જાદુગર બની ભારતને વિશ્વફલક પર પ્રસિદ્ધિ અપાવનારા મહાન ખેલાડી મેજર ધ્યાનચંદની જન્મતિથિ પર તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ. #MajorDhyanChand #DhyanChand #NationalSportsDay #SportsDay #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0