મહેનતની દોર અને પ્રારબ્ધના પતંગ વચ્ચે યોગ્ય તાલમેલ હોય તો સ્પર્ધાના પવનમાં સ્થિર ટકી રહેવા વધુ પ્રયત્નો નથી કરવા પડતા.

MakarSankranti2020, MakarSankranti, Kites, KitesFestival, Uttarayan, Uttarayan2020, KiteFlying, CelebrationTime, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

Vipul Charoliya,  MakarSankranti2020, MakarSankranti, Kites, KitesFestival, Uttarayan, Uttarayan2020, KiteFlying, CelebrationTime, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

મહેનતની દોર અને પ્રારબ્ધના પતંગ વચ્ચે યોગ્ય તાલમેલ હોય તો સ્પર્ધાના પવનમાં સ્થિર ટકી રહેવા વધુ પ્રયત્નો નથી કરવા પડતા.

#MakarSankranti2020 #MakarSankranti #Kites #KitesFestival #Uttarayan #Uttarayan2020 #KiteFlying #CelebrationTime #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

મહેનતની દોર અને પ્રારબ્ધના પતંગ વચ્ચે યોગ્ય તાલમેલ હોય તો સ્પર્ધાના પવનમાં સ્થિર ટકી રહેવા વધુ પ્રયત્નો નથી કરવા પડતા. #MakarSankranti2020 #MakarSankranti #Kites #KitesFestival #Uttarayan #Uttarayan2020 #KiteFlying #CelebrationTime #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

Let's Connect

sm2p0