સ્વાર્થથી કે પરમાર્થથી, અહમ કે અભિમાનથી, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે, જાણતા કે અજાણતા કોઈ પણ કૃત્ય દ્વારા આપની લાગણી દુભાઈ હોય તો આપને બે હાથ જોડીને મિચ્છામિ દુક્કડમ

MicchamiDukkadam, Samvatsari, Samvatsari2019, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  MicchamiDukkadam, Samvatsari, Samvatsari2019, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

સ્વાર્થથી કે પરમાર્થથી, અહમ કે અભિમાનથી, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે, જાણતા કે અજાણતા કોઈ પણ કૃત્ય દ્વારા આપની લાગણી દુભાઈ હોય તો આપને બે હાથ જોડીને મિચ્છામિ દુક્કડમ

#MicchamiDukkadam #Samvatsari #Samvatsari2019 #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

સ્વાર્થથી કે પરમાર્થથી, અહમ કે અભિમાનથી, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે, જાણતા કે અજાણતા કોઈ પણ કૃત્ય દ્વારા આપની લાગણી દુભાઈ હોય તો આપને બે હાથ જોડીને મિચ્છામિ દુક્કડમ #MicchamiDukkadam #Samvatsari #Samvatsari2019 #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0