સ્વાર્થથી કે પરમાર્થથી, અહમ કે અભિમાનથી, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે, જાણતા કે અજાણતા કોઈ પણ કૃત્ય દ્વારા આપની લાગણી દુભાઈ હોય તો આપને બે હાથ જોડીને મિચ્છામિ દુક્કડમ

#MicchamiDukkadam #Samvatsari #Samvatsari2019 #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad
સ્વાર્થથી કે પરમાર્થથી, અહમ કે અભિમાનથી, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે, જાણતા કે અજાણતા કોઈ પણ કૃત્ય દ્વારા આપની લાગણી દુભાઈ હોય તો આપને બે હાથ જોડીને મિચ્છામિ દુક્કડમ

#MicchamiDukkadam #Samvatsari #Samvatsari2019 #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

સ્વાર્થથી કે પરમાર્થથી, અહમ કે અભિમાનથી, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે, જાણતા કે અજાણતા કોઈ પણ કૃત્ય દ્વારા આપની લાગણી દુભાઈ હોય તો આપને બે હાથ જોડીને મિચ્છામિ દુક્કડમ

#MicchamiDukkadam #Samvatsari #Samvatsari2019 #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

સ્વાર્થથી કે પરમાર્થથી, અહમ કે અભિમાનથી, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે, જાણતા કે અજાણતા કોઈ પણ કૃત્ય દ્વારા આપની લાગણી દુભાઈ હોય તો આપને બે હાથ જોડીને મિચ્છામિ દુક્કડમ #MicchamiDukkadam #Samvatsari #Samvatsari2019 #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0