જિંદગી ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાંથી શરૂ કરી શકાય, કાટ હથિયારોને લાગે છે, ઈરાદાઓને નહીં.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

જિંદગી ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાંથી શરૂ કરી શકાય, કાટ હથિયારોને લાગે છે, ઈરાદાઓને નહીં.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

જિંદગી ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાંથી શરૂ કરી શકાય, કાટ હથિયારોને લાગે છે, ઈરાદાઓને નહીં. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0