માણસ મોટેભાગે ફળની આકાંક્ષામાં જ કર્મને આકાર આપતો હોય છે અને તેને કારણે તે હંમેશા નાસીપાસ થાય છે. ખરેખરમાં માત્ર કર્મ કરવા પર આપનો અધિકાર છે. માટે ફળની ચિંતા કર્યા વિના કર્મ કર્યે જાઓ.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, REalEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, REalEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat

માણસ મોટેભાગે ફળની આકાંક્ષામાં જ કર્મને આકાર આપતો હોય છે અને તેને કારણે તે હંમેશા નાસીપાસ થાય છે. ખરેખરમાં માત્ર કર્મ કરવા પર આપનો અધિકાર છે. માટે ફળની ચિંતા કર્યા વિના કર્મ કર્યે જાઓ.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #REalEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat

માણસ મોટેભાગે ફળની આકાંક્ષામાં જ કર્મને આકાર આપતો હોય છે અને તેને કારણે તે હંમેશા નાસીપાસ થાય છે. ખરેખરમાં માત્ર કર્મ કરવા પર આપનો અધિકાર છે. માટે ફળની ચિંતા કર્યા વિના કર્મ કર્યે જાઓ. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #REalEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0