જો આપને પોતાની ઓળખ બનાવવી હોય તો ક્યારેય કોઈ પ્રવાહ સાથે જોડાશો નહિ. જીવન ત્યારે જ સાર્થક બનશે જ્યારે આપ પોતે એક પ્રવાહ બનશો, જ્યારે આપનો રસ્તો આપ સ્વયં નિશ્ચિત કરશો.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat

જો આપને પોતાની ઓળખ બનાવવી હોય તો ક્યારેય કોઈ પ્રવાહ સાથે જોડાશો નહિ. જીવન ત્યારે જ સાર્થક બનશે જ્યારે આપ પોતે એક પ્રવાહ બનશો, જ્યારે આપનો રસ્તો આપ સ્વયં નિશ્ચિત કરશો.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat

જો આપને પોતાની ઓળખ બનાવવી હોય તો ક્યારેય કોઈ પ્રવાહ સાથે જોડાશો નહિ. જીવન ત્યારે જ સાર્થક બનશે જ્યારે આપ પોતે એક પ્રવાહ બનશો, જ્યારે આપનો રસ્તો આપ સ્વયં નિશ્ચિત કરશો. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0