જો સવારે ઊઠીને કોઈ લક્ષ્ય માટે તમે ઉત્સાહિત નથી તો એટલું યાદ રાખજો કે તમે જીવતા નથી માત્ર દિવસો જ પસાર કરી રહ્યા છો.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

જો સવારે ઊઠીને કોઈ લક્ષ્ય માટે તમે ઉત્સાહિત નથી તો એટલું યાદ રાખજો કે તમે જીવતા નથી માત્ર દિવસો જ પસાર કરી રહ્યા છો.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

જો સવારે ઊઠીને કોઈ લક્ષ્ય માટે તમે ઉત્સાહિત નથી તો એટલું યાદ રાખજો કે તમે જીવતા નથી માત્ર દિવસો જ પસાર કરી રહ્યા છો. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0