જો તમે ધર્મ કરશો તો ઈશ્વર પાસે માંગવું જ પડશે, પણ જો તમે કર્મ કરશો તો ઈશ્વરે તમને આપવું જ પડશે. – ભગવદ્ ગીતા

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

જો તમે ધર્મ કરશો તો ઈશ્વર પાસે માંગવું જ પડશે, પણ જો તમે કર્મ કરશો તો ઈશ્વરે તમને આપવું જ પડશે. – ભગવદ્ ગીતા

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

જો તમે ધર્મ કરશો તો ઈશ્વર પાસે માંગવું જ પડશે, પણ જો તમે કર્મ કરશો તો ઈશ્વરે તમને આપવું જ પડશે. – ભગવદ્ ગીતા #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0