ઉંચી ઉડાન ક્યારેય પાંખોથી નહી પરંતુ જુસ્સાથી ભરવામાં આવે છે. જ્યારે પરિસ્થિતિની વિકટતા કરતાં આપનો જુસ્સો બમણો હશે ત્યારે આપ પરમ ઉંચાઈને હાંસિલ કરી શકશો.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat

ઉંચી ઉડાન ક્યારેય પાંખોથી નહી પરંતુ જુસ્સાથી ભરવામાં આવે છે. જ્યારે પરિસ્થિતિની વિકટતા કરતાં આપનો જુસ્સો બમણો હશે ત્યારે આપ પરમ ઉંચાઈને હાંસિલ કરી શકશો.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat

ઉંચી ઉડાન ક્યારેય પાંખોથી નહી પરંતુ જુસ્સાથી ભરવામાં આવે છે. જ્યારે પરિસ્થિતિની વિકટતા કરતાં આપનો જુસ્સો બમણો હશે ત્યારે આપ પરમ ઉંચાઈને હાંસિલ કરી શકશો. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0