આપણને આવતા વિચાર શુદ્ધ હોવા જોઈએ કારણ કે નજરનો ઈલાજ શક્ય છે, વિચારસરણીનો નહીં.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildco0n, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildco0n, Ahmedabad, Gujarat

આપણને આવતા વિચાર શુદ્ધ હોવા જોઈએ કારણ કે નજરનો ઈલાજ શક્ય છે, વિચારસરણીનો નહીં.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

આપણને આવતા વિચાર શુદ્ધ હોવા જોઈએ કારણ કે નજરનો ઈલાજ શક્ય છે, વિચારસરણીનો નહીં. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildco0n #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0