અસફળતાનો અર્થ એ નથી કે પડી જવું , પણ પડયા પછી ઊભા ન થવું તે છે.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

અસફળતાનો અર્થ એ નથી કે પડી જવું , પણ પડયા પછી ઊભા ન થવું તે છે.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

અસફળતાનો અર્થ એ નથી કે પડી જવું , પણ પડયા પછી ઊભા ન થવું તે છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0