મોટા માણસ બનો એની ના નહીં , પણ એમની સામે ના બનો જેમણે તમને મોટા કર્યા છે

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

મોટા માણસ બનો એની ના નહીં , પણ એમની સામે ના બનો જેમણે તમને મોટા કર્યા છે

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

મોટા માણસ બનો એની ના નહીં , પણ એમની સામે ના બનો જેમણે તમને મોટા કર્યા છે #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0