જો મહેનત કર્યા પછી પણ સપના પૂરા ન થાય તો રસ્તો બદલો સિધ્ધાંત નહીં કારણકે વૃક્ષ પણ હંમેશા પાંદડાં બદલે છે મૂળ નહીં.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

જો મહેનત કર્યા પછી પણ સપના પૂરા ન થાય તો રસ્તો બદલો સિધ્ધાંત નહીં કારણકે વૃક્ષ પણ હંમેશા પાંદડાં બદલે છે મૂળ નહીં.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

જો મહેનત કર્યા પછી પણ સપના પૂરા ન થાય તો રસ્તો બદલો સિધ્ધાંત નહીં કારણકે વૃક્ષ પણ હંમેશા પાંદડાં બદલે છે મૂળ નહીં. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0