કોઈના પગમાં પડીને મોટા માણસ બનો એના કરતાં પોતાના પગ પર ઊભા રહી સફળ થવું જરૂરી છે.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

કોઈના પગમાં પડીને મોટા માણસ બનો એના કરતાં પોતાના પગ પર ઊભા રહી સફળ થવું જરૂરી છે.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

કોઈના પગમાં પડીને મોટા માણસ બનો એના કરતાં પોતાના પગ પર ઊભા રહી સફળ થવું જરૂરી છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0