સારી યોજના બનાવવી એ બુદ્ધિનું કામ છે પરંતુ તેને સારી રીતે પૂર્ણ કરવી એ ધીરજ અને પરિશ્રમનું કામ છે.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

સારી યોજના બનાવવી એ બુદ્ધિનું કામ છે પરંતુ તેને સારી રીતે પૂર્ણ કરવી એ ધીરજ અને પરિશ્રમનું કામ છે.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

સારી યોજના બનાવવી એ બુદ્ધિનું કામ છે પરંતુ તેને સારી રીતે પૂર્ણ કરવી એ ધીરજ અને પરિશ્રમનું કામ છે. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0