ભૂલ એ આપણી પીઠ જેવી છે, બીજાની દેખી શકીએ છીએ પણ પોતાની નહીં.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

ભૂલ એ આપણી પીઠ જેવી છે, બીજાની દેખી શકીએ છીએ પણ પોતાની નહીં.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

ભૂલ એ આપણી પીઠ જેવી છે, બીજાની દેખી શકીએ છીએ પણ પોતાની નહીં. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0