માણસને ડર લાગવો એ સહજ ઘટના છે. પરંતુ બળવાન એ જ છે જે અજ્ઞાત પરિસ્થ્તિમાં પણ નિડરતાથી તેનો સામનો કરે કેમકે સાહસ એ અજ્ઞાતની સાથે એક પ્રેમ સંબંધ છે. જો તમે સાહસથી કામ લેશો તો જગતમાં કંઈ પણ અશક્ય નથી.

MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  MotivationalQuote, InspirationalQuote, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat, India

માણસને ડર લાગવો એ સહજ ઘટના છે. પરંતુ બળવાન એ જ છે જે અજ્ઞાત પરિસ્થ્તિમાં પણ નિડરતાથી તેનો સામનો કરે કેમકે સાહસ એ અજ્ઞાતની સાથે એક પ્રેમ સંબંધ છે. જો તમે સાહસથી કામ લેશો તો જગતમાં કંઈ પણ અશક્ય નથી.

#MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat #India

માણસને ડર લાગવો એ સહજ ઘટના છે. પરંતુ બળવાન એ જ છે જે અજ્ઞાત પરિસ્થ્તિમાં પણ નિડરતાથી તેનો સામનો કરે કેમકે સાહસ એ અજ્ઞાતની સાથે એક પ્રેમ સંબંધ છે. જો તમે સાહસથી કામ લેશો તો જગતમાં કંઈ પણ અશક્ય નથી. #MotivationalQuote #InspirationalQuote #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0