ક્યારેય જીવનને એમ ન કહો કે તમારી સમસ્યા કેટલી મોટી છે. પણ સમસ્યાને કહો કે તમારો જુસ્સો કેટલો મોટો છે.

motivationalquotes, inspirationalquotes

Vipul Charoliya,  motivationalquotes, inspirationalquotes

ક્યારેય જીવનને એમ ન કહો કે તમારી સમસ્યા કેટલી મોટી છે. પણ સમસ્યાને કહો કે તમારો જુસ્સો કેટલો મોટો છે. #motivationalquotes #inspirationalquotes

ક્યારેય જીવનને એમ ન કહો કે તમારી સમસ્યા કેટલી મોટી છે. પણ સમસ્યાને કહો કે તમારો જુસ્સો કેટલો મોટો છે. #motivationalquotes #inspirationalquotes

Let's Connect

sm2p0