માણસ હંમેશા સામે વાળો માણસ મારા વિશે શું વિચારે છે તેની જ ચિંતામાં રહે છે. જ્યાં સુધી તમે તમારી આભાસી પ્રતિભાને સાચવવા માટે પ્રયત્ન કરશો ત્યાં સુધી તમે નાસીપાસ થશો. તમારી નજરમાં તમે શ્રેષ્ઠ બનો, જીવન આપોઆપ શ્રેષ્ઠ બની જશે.

motivationalquotes, inspirationalquotes, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  motivationalquotes, inspirationalquotes, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat, India

માણસ હંમેશા સામે વાળો માણસ મારા વિશે શું વિચારે છે તેની જ ચિંતામાં રહે છે. જ્યાં સુધી તમે તમારી આભાસી પ્રતિભાને સાચવવા માટે પ્રયત્ન કરશો ત્યાં સુધી તમે નાસીપાસ થશો. તમારી નજરમાં તમે શ્રેષ્ઠ બનો, જીવન આપોઆપ શ્રેષ્ઠ બની જશે.
#motivationalquotes #inspirationalquotes #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat #India

માણસ હંમેશા સામે વાળો માણસ મારા વિશે શું વિચારે છે તેની જ ચિંતામાં રહે છે. જ્યાં સુધી તમે તમારી આભાસી પ્રતિભાને સાચવવા માટે પ્રયત્ન કરશો ત્યાં સુધી તમે નાસીપાસ થશો. તમારી નજરમાં તમે શ્રેષ્ઠ બનો, જીવન આપોઆપ શ્રેષ્ઠ બની જશે. #motivationalquotes #inspirationalquotes #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0