સુખ અને દુખ માત્ર કાલ્પનિક સ્થળો છે. વાસ્તવમાં કોઈ સુખમાં કે દુખમાં નથી હોતુંય તમે ચોક્કસ પરિસ્થિતિને કઈ રીતે જુઓ છો તેના પર જ સુખ અને દુખ નિર્ભર હોય છે

MotivationalQuotes, motivation, ins, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  MotivationalQuotes, motivation, ins, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat, India

સુખ અને દુખ માત્ર કાલ્પનિક સ્થળો છે. વાસ્તવમાં કોઈ સુખમાં કે દુખમાં નથી હોતુંય તમે ચોક્કસ પરિસ્થિતિને કઈ રીતે જુઓ છો તેના પર જ સુખ અને દુખ નિર્ભર હોય છે
#MotivationalQuotes #motivation #ins
#VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat #India

સુખ અને દુખ માત્ર કાલ્પનિક સ્થળો છે. વાસ્તવમાં કોઈ સુખમાં કે દુખમાં નથી હોતુંય તમે ચોક્કસ પરિસ્થિતિને કઈ રીતે જુઓ છો તેના પર જ સુખ અને દુખ નિર્ભર હોય છે #MotivationalQuotes #motivation #ins #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0