જીવન એ કાંઈ નોકરી ધંધો કરવો કે પરીવારની જરૂરીયાતો પુરી કરવા પુરતુ મર્યાદિત નથી. ભૌતિકતા સરળ જીવન માટે જરૂરી છે. પણ ખરેખરમાં સરળ જીવનની શરૂઆત આધ્યાત્મથી શરૂ થાય છે.

motivationalquotes, Motivation, VipulCharoliya, ReaLEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  motivationalquotes, Motivation, VipulCharoliya, ReaLEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat

જીવન એ કાંઈ નોકરી ધંધો કરવો કે પરીવારની જરૂરીયાતો પુરી કરવા પુરતુ મર્યાદિત નથી. ભૌતિકતા સરળ જીવન માટે જરૂરી છે. પણ ખરેખરમાં સરળ જીવનની શરૂઆત આધ્યાત્મથી શરૂ થાય છે.

#motivationalquotes #Motivation #VipulCharoliya #ReaLEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat

જીવન એ કાંઈ નોકરી ધંધો કરવો કે પરીવારની જરૂરીયાતો પુરી કરવા પુરતુ મર્યાદિત નથી. ભૌતિકતા સરળ જીવન માટે જરૂરી છે. પણ ખરેખરમાં સરળ જીવનની શરૂઆત આધ્યાત્મથી શરૂ થાય છે. #motivationalquotes #Motivation #VipulCharoliya #ReaLEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0