કોઈ પણ પરિસ્થિતિનાં પરિણામનું નિયંત્રણ આપણા હાથમાં નથી હોતું. પરંતુ ફળરૂપી પરિણામનાં બીજરૂપી કર્મોનું નિયંત્રણ ચોક્કસથી આપણા હાથમાં હોય છે.

MotivationQuotes, InspirationQuotes, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  MotivationQuotes, InspirationQuotes, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, Ahmedabad, Gujarat, India

કોઈ પણ પરિસ્થિતિનાં પરિણામનું નિયંત્રણ આપણા હાથમાં નથી હોતું. પરંતુ ફળરૂપી પરિણામનાં બીજરૂપી કર્મોનું નિયંત્રણ ચોક્કસથી આપણા હાથમાં હોય છે.

#MotivationQuotes #InspirationQuotes #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat #India

કોઈ પણ પરિસ્થિતિનાં પરિણામનું નિયંત્રણ આપણા હાથમાં નથી હોતું. પરંતુ ફળરૂપી પરિણામનાં બીજરૂપી કર્મોનું નિયંત્રણ ચોક્કસથી આપણા હાથમાં હોય છે. #MotivationQuotes #InspirationQuotes #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0