આવો સૌ સાથે મળીને ગ્રાહક સ્વરૂપે આપણને મળતા અધિકારો અને જવાબદારીઓ પ્રત્યે જાગૃત બનવાનો સંકલ્પ લઈએ.

NationalConsumerDay, NationalConsumerDay2020, ConsumerDay, Consumer, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  NationalConsumerDay, NationalConsumerDay2020, ConsumerDay, Consumer, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

આવો સૌ સાથે મળીને ગ્રાહક સ્વરૂપે આપણને મળતા અધિકારો અને જવાબદારીઓ પ્રત્યે જાગૃત બનવાનો સંકલ્પ લઈએ.

#NationalConsumerDay #NationalConsumerDay2020 #ConsumerDay #Consumer #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

આવો સૌ સાથે મળીને ગ્રાહક સ્વરૂપે આપણને મળતા અધિકારો અને જવાબદારીઓ પ્રત્યે જાગૃત બનવાનો સંકલ્પ લઈએ. #NationalConsumerDay #NationalConsumerDay2020 #ConsumerDay #Consumer #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0