જમતી વખતે જગતના તાત માટે એટલી પ્રાર્થના કરજો દોસ્તો કે, જ્યાંથી અનાજ આવ્યું છે તેના બાળકો ભૂખ્યાં સૂવે નહીં....

NationalFarmersDay2020, FarmersDay2020, KishanDiwas2020, KishanDiwas, Kishan, Farmers, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  NationalFarmersDay2020, FarmersDay2020, KishanDiwas2020, KishanDiwas, Kishan, Farmers, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

જમતી વખતે જગતના તાત માટે એટલી પ્રાર્થના કરજો દોસ્તો કે, જ્યાંથી અનાજ આવ્યું છે તેના બાળકો ભૂખ્યાં સૂવે નહીં....

#NationalFarmersDay2020 #FarmersDay2020 #KishanDiwas2020 #KishanDiwas #Kishan #Farmers #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

જમતી વખતે જગતના તાત માટે એટલી પ્રાર્થના કરજો દોસ્તો કે, જ્યાંથી અનાજ આવ્યું છે તેના બાળકો ભૂખ્યાં સૂવે નહીં.... #NationalFarmersDay2020 #FarmersDay2020 #KishanDiwas2020 #KishanDiwas #Kishan #Farmers #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0