ગણિતનુ જે સમીકરણ ઈશ્વરના વિચારને ન દર્શાવતું હોય, તે સમીકરણ મારા માટે નિરર્થક છે. – શ્રીનિવાસ રામાનુજન (મહાન ગણિતજ્ઞ)

NationalMathematicsDay, NationalMathematicsDay2020, MathematicsDay, Mathematics, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  NationalMathematicsDay, NationalMathematicsDay2020, MathematicsDay, Mathematics, VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

ગણિતનુ જે સમીકરણ ઈશ્વરના વિચારને ન દર્શાવતું હોય, તે સમીકરણ મારા માટે નિરર્થક છે. – શ્રીનિવાસ રામાનુજન (મહાન ગણિતજ્ઞ)

#NationalMathematicsDay #NationalMathematicsDay2020 #MathematicsDay #Mathematics #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

ગણિતનુ જે સમીકરણ ઈશ્વરના વિચારને ન દર્શાવતું હોય, તે સમીકરણ મારા માટે નિરર્થક છે. – શ્રીનિવાસ રામાનુજન (મહાન ગણિતજ્ઞ) #NationalMathematicsDay #NationalMathematicsDay2020 #MathematicsDay #Mathematics #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0