ધર્મ, વિજ્ઞાન અને કળા એ ત્રણેય એક જ વૃક્ષની જુદી જુદી શાખા-પ્રશાખા છે.

NationalScienceDay, ScienceDay, NationalScienceDay2020, CVRaman, Science, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

Vipul Charoliya,  NationalScienceDay, ScienceDay, NationalScienceDay2020, CVRaman, Science, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

ધર્મ, વિજ્ઞાન અને કળા એ ત્રણેય એક જ વૃક્ષની જુદી જુદી શાખા-પ્રશાખા છે.

#NationalScienceDay #ScienceDay #NationalScienceDay2020 #CVRaman #Science #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

ધર્મ, વિજ્ઞાન અને કળા એ ત્રણેય એક જ વૃક્ષની જુદી જુદી શાખા-પ્રશાખા છે. #NationalScienceDay #ScienceDay #NationalScienceDay2020 #CVRaman #Science #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

Let's Connect

sm2p0