ઉઠો, જાગો અને ત્યાં સુધી ન રોકાવ જ્યાં સુધી લક્ષ્યને પ્રાપ્ત ન કરીલો. - સ્વામી વિવેકાનંદ

NationalYouthDay, SwamiVivekananda, YouthDay, SwamiVivekanandaJayanti, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

Vipul Charoliya,  NationalYouthDay, SwamiVivekananda, YouthDay, SwamiVivekanandaJayanti, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

ઉઠો, જાગો અને ત્યાં સુધી ન રોકાવ જ્યાં સુધી લક્ષ્યને પ્રાપ્ત ન કરીલો.
- સ્વામી વિવેકાનંદ

#NationalYouthDay #SwamiVivekananda #YouthDay #SwamiVivekanandaJayanti #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

ઉઠો, જાગો અને ત્યાં સુધી ન રોકાવ જ્યાં સુધી લક્ષ્યને પ્રાપ્ત ન કરીલો. - સ્વામી વિવેકાનંદ #NationalYouthDay #SwamiVivekananda #YouthDay #SwamiVivekanandaJayanti #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

Let's Connect

sm2p0