સુષ્માજીએ દેશ હિત માટે કરેલા દરેક કર્યો, તેમની કાર્યકુશળતા, UN માં ભારતીયો માટે ગુંજતો એમનો અવાજ ખરેખર પ્રેરણાદાયી અને હિંમત અપાવનાર છે. ઈશ્વર સદ્દગતની આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના.

RIPSushmaSwaraj, RIPSushmaJi, IronLady, SushmaSwarajji, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  RIPSushmaSwaraj, RIPSushmaJi, IronLady, SushmaSwarajji, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

સુષ્માજીએ દેશ હિત માટે કરેલા દરેક કર્યો, તેમની કાર્યકુશળતા, UN માં ભારતીયો માટે ગુંજતો એમનો અવાજ ખરેખર પ્રેરણાદાયી અને હિંમત અપાવનાર છે. ઈશ્વર સદ્દગતની આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના.

#RIPSushmaSwaraj #RIPSushmaJi #IronLady #SushmaSwarajji #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

સુષ્માજીએ દેશ હિત માટે કરેલા દરેક કર્યો, તેમની કાર્યકુશળતા, UN માં ભારતીયો માટે ગુંજતો એમનો અવાજ ખરેખર પ્રેરણાદાયી અને હિંમત અપાવનાર છે. ઈશ્વર સદ્દગતની આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના. #RIPSushmaSwaraj #RIPSushmaJi #IronLady #SushmaSwarajji #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0