કૃષ્ણ સ્વયંમાં સ્થિત છે, જગન્નાથ છે જગતમાં... -સંસારની યાત્રામાં દરેક માણસ ભુલી જાય છે કે તે ભગવાનનો અંશ છે. સાચા ભક્તનું લક્ષણ એ છે કે જે શરીરરૂપી રથથી તેની સ્વયંની યાત્રા કરે છે.

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

કૃષ્ણ સ્વયંમાં સ્થિત છે, જગન્નાથ છે જગતમાં...
-સંસારની યાત્રામાં દરેક માણસ ભુલી જાય છે કે તે ભગવાનનો અંશ છે. સાચા ભક્તનું લક્ષણ એ છે કે જે શરીરરૂપી રથથી તેની સ્વયંની યાત્રા કરે છે.
#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

કૃષ્ણ સ્વયંમાં સ્થિત છે, જગન્નાથ છે જગતમાં... -સંસારની યાત્રામાં દરેક માણસ ભુલી જાય છે કે તે ભગવાનનો અંશ છે. સાચા ભક્તનું લક્ષણ એ છે કે જે શરીરરૂપી રથથી તેની સ્વયંની યાત્રા કરે છે. #VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0