સફળ માણસ હમેશા તેની પાસે જે નથી તેની ખોજમાં હોય છે. પરંતુ સુખી માણસ જે તેની પાસે છે તેની જ મોજ માં રહેતો હોય છે. માટે જરૂરી નથી કે સફળ માણસ સુખી જ હોય, પરંતુ સુખી માણસ સફળ જરૂર હોય છે.

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

સફળ માણસ હમેશા તેની પાસે જે નથી તેની ખોજમાં હોય છે. પરંતુ સુખી માણસ જે તેની પાસે છે તેની જ મોજ માં રહેતો હોય છે. માટે જરૂરી નથી કે સફળ માણસ સુખી જ હોય, પરંતુ સુખી માણસ સફળ જરૂર હોય છે.
#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

સફળ માણસ હમેશા તેની પાસે જે નથી તેની ખોજમાં હોય છે. પરંતુ સુખી માણસ જે તેની પાસે છે તેની જ મોજ માં રહેતો હોય છે. માટે જરૂરી નથી કે સફળ માણસ સુખી જ હોય, પરંતુ સુખી માણસ સફળ જરૂર હોય છે. #VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0