અભિમાન માને છે કે તેને કોઈની જરૂર નથી કેમકે તે દરેક યુદ્ધ એકલા હાથે જ લડવા અને જીતવા ઈચ્છે છે. પરંતુ અનુભવ ધૂળને પણ ગુલાલ સમજી જીવનને સ્વીકારે છે માટે અંતિમ વિજય તો અનુભવનો જ થાય છે.

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

અભિમાન માને છે કે તેને કોઈની જરૂર નથી કેમકે તે દરેક યુદ્ધ એકલા હાથે જ લડવા અને જીતવા ઈચ્છે છે. પરંતુ અનુભવ ધૂળને પણ ગુલાલ સમજી જીવનને સ્વીકારે છે માટે અંતિમ વિજય તો અનુભવનો જ થાય છે.#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

અભિમાન માને છે કે તેને કોઈની જરૂર નથી કેમકે તે દરેક યુદ્ધ એકલા હાથે જ લડવા અને જીતવા ઈચ્છે છે. પરંતુ અનુભવ ધૂળને પણ ગુલાલ સમજી જીવનને સ્વીકારે છે માટે અંતિમ વિજય તો અનુભવનો જ થાય છે.#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0