માણસનું મોટાભાગનું જીવન ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય વિશે વિચાર કરવામાં વ્યતીત થઈ જાય છે. માટે ભૂતકાળમાંથી અનુભવ લઈ ભવિષ્યનું ચિંતન કરો. અને સત્ય સ્વીકારી વર્તમાનનમાં જીવો. કેમકે જીવન હમેશા આ જ ક્ષણે હોય છે.

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

માણસનું મોટાભાગનું જીવન ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય વિશે વિચાર કરવામાં વ્યતીત થઈ જાય છે. માટે ભૂતકાળમાંથી અનુભવ લઈ ભવિષ્યનું ચિંતન કરો. અને સત્ય સ્વીકારી વર્તમાનનમાં જીવો. કેમકે જીવન હમેશા આ જ ક્ષણે હોય છે.
#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

માણસનું મોટાભાગનું જીવન ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય વિશે વિચાર કરવામાં વ્યતીત થઈ જાય છે. માટે ભૂતકાળમાંથી અનુભવ લઈ ભવિષ્યનું ચિંતન કરો. અને સત્ય સ્વીકારી વર્તમાનનમાં જીવો. કેમકે જીવન હમેશા આ જ ક્ષણે હોય છે. #VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0