જ્યારે કૃષ્ણ જેવા સારથીનો સાથ હોય ત્યારે અર્જુન થવું અઘરું નથી. પરંતુ જ્યારે તમે મૃત્યુથી ઘેરાયેલા હોવ ત્યારે તેને અંતિમ શ્વાસ સુધી ટક્કર આપવા અત્યંત સાહસ જોઈએ.

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

જ્યારે કૃષ્ણ જેવા સારથીનો સાથ હોય ત્યારે અર્જુન થવું અઘરું નથી. પરંતુ જ્યારે તમે મૃત્યુથી ઘેરાયેલા હોવ ત્યારે તેને અંતિમ શ્વાસ સુધી ટક્કર આપવા અત્યંત સાહસ જોઈએ.

#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

જ્યારે કૃષ્ણ જેવા સારથીનો સાથ હોય ત્યારે અર્જુન થવું અઘરું નથી. પરંતુ જ્યારે તમે મૃત્યુથી ઘેરાયેલા હોવ ત્યારે તેને અંતિમ શ્વાસ સુધી ટક્કર આપવા અત્યંત સાહસ જોઈએ. #VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0