મન એ પેરાશુટ જેવું છે કેમકે તે ખુલ્યા વિના કામ નથી કરતું. માટે સંકુચિત મનનો માણસ કંઈ ન કરી શકે અને વિશાળ મનનો માણસ અસંભવને પણ સંભવ કરી શકે છે.

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

મન એ પેરાશુટ જેવું છે કેમકે તે ખુલ્યા વિના કામ નથી કરતું. માટે સંકુચિત મનનો માણસ કંઈ ન કરી શકે અને વિશાળ મનનો માણસ અસંભવને પણ સંભવ કરી શકે છે.
#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

મન એ પેરાશુટ જેવું છે કેમકે તે ખુલ્યા વિના કામ નથી કરતું. માટે સંકુચિત મનનો માણસ કંઈ ન કરી શકે અને વિશાળ મનનો માણસ અસંભવને પણ સંભવ કરી શકે છે. #VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0