આ સુંદર જીવન એ ભગવાને આપેલી દેન છે. તેથી જીવન અને મૃત્યુ આપણાં હાથમાં નથી પરંતુ તેને કેવી રીતે જીવવું તે તો ચોક્કસથી આપણાં હાથમાં છે.

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

આ સુંદર જીવન એ ભગવાને આપેલી દેન છે. તેથી જીવન અને મૃત્યુ આપણાં હાથમાં નથી પરંતુ તેને કેવી રીતે જીવવું તે તો ચોક્કસથી આપણાં હાથમાં છે.
#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

આ સુંદર જીવન એ ભગવાને આપેલી દેન છે. તેથી જીવન અને મૃત્યુ આપણાં હાથમાં નથી પરંતુ તેને કેવી રીતે જીવવું તે તો ચોક્કસથી આપણાં હાથમાં છે. #VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0