જેમ શિવનું ત્રીજુ નેત્ર દુષ્ટતા અને અજ્ઞાનતાનાં નાશનું પ્રતિક છે તેમ આપણે પણ જાગૃત બની આપણી અને આપણી આસપાસ રહેલી અજ્ઞાનતાનો નાશ થાય તેવી શિવને પ્રાર્થના કરીએ

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India

જેમ શિવનું ત્રીજુ નેત્ર દુષ્ટતા અને અજ્ઞાનતાનાં નાશનું પ્રતિક છે તેમ આપણે પણ જાગૃત બની આપણી અને આપણી આસપાસ રહેલી અજ્ઞાનતાનો નાશ થાય તેવી શિવને પ્રાર્થના કરીએ
#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

જેમ શિવનું ત્રીજુ નેત્ર દુષ્ટતા અને અજ્ઞાનતાનાં નાશનું પ્રતિક છે તેમ આપણે પણ જાગૃત બની આપણી અને આપણી આસપાસ રહેલી અજ્ઞાનતાનો નાશ થાય તેવી શિવને પ્રાર્થના કરીએ #VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India

Let's Connect

sm2p0