મોટા મોટા પુસ્તકો વાંચીને કોઇ વિદ્વાન નથી થઈ જતુ. કબીર માને છે જેણે પ્રેમનાં અઢી અક્ષર વાંચી લીધા એટલે કે જેણે પ્રેમનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જોઇ લિધું તે જ સાચો જ્ઞાની છે.

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India, motivational, inspire

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India, motivational, inspire

મોટા મોટા પુસ્તકો વાંચીને કોઇ વિદ્વાન નથી થઈ જતુ. કબીર માને છે જેણે પ્રેમનાં અઢી અક્ષર વાંચી લીધા એટલે કે જેણે પ્રેમનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જોઇ લિધું તે જ સાચો જ્ઞાની છે.
#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India #motivational #inspire

મોટા મોટા પુસ્તકો વાંચીને કોઇ વિદ્વાન નથી થઈ જતુ. કબીર માને છે જેણે પ્રેમનાં અઢી અક્ષર વાંચી લીધા એટલે કે જેણે પ્રેમનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જોઇ લિધું તે જ સાચો જ્ઞાની છે. #VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India #motivational #inspire

Let's Connect

sm2p0